Roeivereniging Iris, de roeivereniging van de bollenstreek

 

De roeivereniging IRIS is opgericht in 2009. De vereniging bestaat uit een groeiend aantal zeer enthousiaste leden die hun hart bij de watersport hebben liggen. De vereniging heeft de beschikking over een indrukwekkend aantal boten met een variëteit die het voor elke roeier mogelijk maakt op zijn of haar eigen niveau de roeisport te beoefenen. Van beginnend roeier tot aan wedstrijdniveau, van zeer jong (vanaf ± 8 tot 10 jaar) tot veel ouder. Ons roeiwater is de Ringvaart van de Haarlemmermeer en de Kagerplassen.

 

Statuten

STATUTEN ROEIVERENIGING IRIS TE LISSE


Artikel 1: Naam en zetel.
De vereniging draagt de naam: Roeivereniging 'Iris'. Zij is gevestigd te Lisse.


Artikel 2: Doel.
De vereniging stelt zich ten doel de gelegenheid te bieden voor het beoefenen van de roeisport en de
beoefening daarvan te bevorderen. Zij tracht dit doel te bereiken door:
a. het geven van instructie
b. het ter beschikking stellen van roeimateriaal
c. het mededingen bij wedstrijden
d. het uitschrijven van wedstrijden
e. al wat verder daartoe bevorderlijk is.


Artikel 3: Verenigingsjaar.
Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, loopt van 1 oktober t/m 30 september daarop volgend.


Artikel 4: Duur.
De vereniging is opgericht 16 januari 2009 en aangegaan voor onbepaalde tijd.


Artikel 5: Leden.
De volgende categorieën leden worden onderscheiden:
a. ereleden
b. leden van verdienste
c. gewone leden
d. sociëteitsleden


Artikel 6: Ereleden.
Ereleden zijn zij die zich op buitengewone wijze voor de vereniging verdienstelijk hebben gemaakt of
bijzondere personen van rang of verdiensten. De benoeming geschiedt door de algemene vergadering
bij gewone meerderheid van stemmen, op voordracht van het bestuur.


Artikel 7: Leden van verdienste.
Tot leden van verdienste kunnen, telkens voor de tijd van één verenigingsjaar, door het bestuur worden
benoemd zij die zich jegens de vereniging of haar doel verdienstelijk hebben gemaakt.


Artikel 8: Gewone leden.
Gewone leden zijn:
1. Senior leden, die voor 1 oktober van het lopende verenigingsjaar de leeftijd van 18 jaar hebben
bereikt
2. Senior leden, die voor 1 oktober van het lopende verenigingsjaar de leeftijd van 18 jaar hebben
bereikt en die > 25 km van IRIS-locatie verwijderd wonen
3. Gezins-/Partner leden, die voor 1 oktober van het lopende verenigingsjaar de leeftijd van 18
jaar hebben bereikt
4. Studenten die ingeschreven staan aan een in Nederland erkende onderwijsinstelling en op 1
oktober van het lopende verenigingsjaar de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt
5. Studenten die ingeschreven staan aan een in Nederland erkende onderwijsinstelling en op 1
oktober van het lopende verenigingsjaar de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt
6. Junior leden, die voor 1 oktober van het lopende verenigingsjaar de leeftijd van 18 jaar nog
niet hebben bereikt.


Artikel 9: Toepasselijkheid dopingreglement
De leden van Roeivereniging Iris zijn verplicht om:
(i) het Nationaal Dopingreglement Nederlandse Sport (Dopingreglement:
www.instituutsportrechtspraak.nl) en het tuchtreglement van de Koninklijke Nederlandsche Roeibond
(KNRB), zoals die thans luiden of te eniger tijd in gewijzigde vorm luiden, te aanvaarden en daaruit
voortvloeiende verplichtingen na te leven en om - indien vereist - aan de uitvoering van die bepalingen
hun medewerking te verlenen;
(ii) in geval van (verdenking van een) overtreding van het Dopingreglement en/of het tuchtreglement
van de KNRB te allen tijde en zonder enig voorbehoud volledig de toepasselijkheid van het Dopingreglement
en/of de tuchtrechtspraak van de KNRB, zoals neergelegd in of vanwege de statuten van de
KNRB, te aanvaarden;
(iii) de sancties, die op grond van dit Dopingreglement en/of tuchtreglement aan hen worden opgelegd,
bij onherroepelijk worden van deze sancties, te aanvaarden, en:
(iv) te aanvaarden dat deze sancties, bij het onherroepelijk worden ervan, grond kunnen zijn voor ontzetting
uit het lidmaatschap.


Artikel 10: Sociëteitsleden.
Sociëteitsleden zijn zij die als zodanig overeenkomstig de bepalingen van het huishoudelijk reglement
tot het lidmaatschap zijn toegelaten. Zij zijn niet gerechtigd gebruik te maken van de sportfaciliteiten
van de vereniging.


Artikel 11: Donateurs.
Donateurs zijn begunstigers van de vereniging. Zij hebben geen stemrecht en kunnen geen aanspraak
maken of gebruik maken van de verenigingsfaciliteiten. Donateurs mogen als toehoorder de algemene
ledenvergadering bijwonen.


Artikel 12: Stemrecht.
Alle gewone leden, leden van verdienste en ereleden zijn stemgerechtigd. Vijf stemmen worden uitgebracht
door gewone leden, leden van verdienste of ereleden die de leeftijd van achttien jaar op de dag
van de vergadering bereikt hebben en tenminste twee jaren ononderbroken lid zijn. Alle overige gewone
leden, leden van verdienste en ereleden brengen één stem uit.


Artikel 13: Stemmen.
Stemmen over personen en zaken geschiedt mondeling tenzij de vergadering met meerderheid van
stemmen besluit tot een schriftelijke stemming. Als meerderheid van stemmen geldt de gewone meerderheid,
tenzij hiervan in een of ander artikel wordt afgeweken. Ieder lid heeft het recht zijn stem uit te
brengen middels schriftelijk volmacht, met een maximum van drie volmachten per stemgerechtigd lid.


Artikel 14: Bestuur.
Het bestuur wordt in functie gekozen uit leden die de achttienjarige leeftijd hebben bereikt en tenminste
twee jaren ononderbroken lid zijn. Het bestuur bestaat uit tenminste drie personen indien de vereniging
minder dan 100 leden telt. Indien het aantal leden het getal van 99 overstijgt, dient het bestuur
in de eerstvolgende algemene vergadering het aantal bestuursleden naar ten minste vijf personen te
verhogen. Het aantal bestuurders, hetwelk oneven dient te zijn, wordt verder vastgesteld door de algemene
vergadering. Na behandeling van een daartoe strekkend voorstel op de agenda kan de algemene
vergadering besluiten ontheffing te verlenen voor een kandidaat van de voorwaarde ‘twee jaren onafgebroken
lid zijnde’. De vereniging wordt zowel in als buiten rechte vertegenwoordigd door haar
voorzitter, secretaris en penningmeester tezamen tenzij in het huishoudelijk reglement anders geregeld.
Het bestuur behoeft de machtiging van een daartoe bijeen te roepen algemene vergadering voor:
1. het aangaan van geldleningen;
2. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren en verhuren van onroerende zaken voor zover
dit een bedrag van € 18.000,- (achttienduizend euro) te boven gaat;
3. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren en verhuren van roerende zaken voor zover dit
een bedrag van € 25.000,- (vijfentwintigduizend euro) te boven gaat.


Artikel 15: Dagelijks bestuur.
De voorzitter, secretaris en penningmeester zijn belast met het dagelijks bestuur van de vereniging.


Artikel 16: Einde lidmaatschap.
Het lidmaatschap eindigt door:
a. het overlijden van het lid
b. opzegging van het lid
c. opzegging namens de vereniging
d. ontzetting.


Artikel 17: Opzegging en ontzetting.
a. Opzegging door het lid kan slechts schriftelijk geschieden aan de secretaris voor 31 juli van het
lopende verenigingsjaar, tegen het einde van het verenigingsjaar. Artikel 36 lid 2 Boek 2 Burgerlijk
Wetboek is voor het overige van toepassing.
b. Opzegging namens de vereniging kan geschieden in de gevallen genoemd in de statuten en het
huishoudelijk reglement. Voorts wanneer een lid heeft opgehouden aan het voor het lidmaatschap
door de statuten gestelde te voldoen, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging
niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging geschiedt dan
door het bestuur.
c. Ontzetting kan alleen uitgesproken worden wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen
of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
De ontzetting geschiedt door het bestuur. De betrokkene wordt ten spoedigst schriftelijk
van het besluit, met opgave van redenen, in kennis gesteld. Hem staat binnen een maand na
ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep op de algemene vergadering open. Gedurende
de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
Artikel 18: Schorsing.
Het bestuur heeft het recht een lid dat door diens handelingen daartoe aanleiding geeft, ten hoogste
drie maanden te schorsen. Het betreffende lid verliest gedurende de periode van schorsing alle rechten
verbonden aan het lidmaatschap, doch blijft onderworpen aan alle ter zake van zijn lidmaatschap op
hem rustende verplichtingen. Eén bestuurslid vertegenwoordigt in deze het gehele bestuur.


Artikel 19: Jaarlijkse algemene ledenvergadering.
Binnen drie maanden na beëindiging van elk verenigingsjaar zal het bestuur een algemene vergadering
uitschrijven waarin:
a. het bestuur verslag uitbrengt over het afgelopen verenigingsjaar
b. bestuursleden in functie worden gekozen
c. een commissie van twee leden wordt gekozen tot het nazien van de rekening en verantwoording
van de penningmeester, welke commissie op de eerstvolgende algemene vergadering ter
zake rapport uitbrengt
d. de begroting voor het lopende jaar door het bestuur ter goedkeuring wordt aangeboden met
een advies van de commissie welke de rekening en verantwoording over het afgelopen verenigingsjaar
heeft nagezien.
Ieder lid heeft het recht staande de vergadering een voorstel te doen, doch aan het bestuur is overgelaten
de behandeling al of niet te verdagen tot de volgende algemene vergadering. Voorstellen, door de
leden veertien dagen voor de algemene vergadering bij het bestuur ingediend, moeten op de betreffende
algemene vergadering worden behandeld.


Artikel 20: Buitengewone algemene vergadering
Het bestuur heeft het recht een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen en is verplicht
zulks te doen binnen vier weken na ontvangst van een daartoe strekkend schriftelijk verzoek, ondertekend
door ten minste een zodanig aantal leden of afgevaardigden als bevoegd is tot het uitbrengen van
een tiende gedeelte der stemmen in de algemene vergadering of van een zoveel geringer aantal als bij
het huishoudelijk reglement is bepaald. Dit verzoek zal moeten inhouden het onderwerp dat ter vergadering
zal dienen te worden behandeld, alsmede een duidelijke toelichting. Geeft het bestuur aan een
zodanig verzoek geen gevolg, dan hebben de verzoekers het recht zelf tot het beleggen van verzochte
vergadering over te gaan.


Artikel 21: Agenda.
De agenda voor een algemene vergadering moet door het bestuur minstens acht dagen voor de te houden
vergadering aan de leden worden toegezonden. De agenda bevat de punten en voorstellen welke
op die vergadering zullen worden behandeld.


Artikel 22: Amendementen.
Indien gedurende de vergadering voorstellen worden gedaan die een gevolg zijn van de punten van behandeling,
kunnen deze voorstellen, alhoewel niet op de agenda vermeld, aan de beslissing der aanwezige
leden worden onderworpen en onmiddellijk worden afgedaan.


Artikel 23: Huishoudelijk reglement.
De contributie, het gebruik van materiaal, handhaving van de orde, maatregelen van beheer, een en
ander in de ruimste zin van het woord, worden bij huishoudelijk reglement geregeld. Dit huishoudelijk
reglement mag niet in strijd zijn met de statuten.


Artikel 24: Wijziging van de statuten.
Een besluit tot wijziging van de statuten of huishoudelijk reglement behoeft ten minste twee derde van
de uitgebracht stemmen. Een wijziging van de statuten treedt niet in werking voordat hiervan een notariële
akte is opgemaakt.


Artikel 25: Onvoorziene gevallen.
In gevallen waarin statuten of huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur, behoudens
zijn verantwoordelijkheid jegens de algemene vergadering.


Artikel 26: Ontbinding.
De vereniging kan worden ontbonden indien in een tot dat doel bijeengeroepen algemene vergadering
minstens twee derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen zich voor ontbinding verklaart. Het
besluit tot ontbinding zal tevens de aanwijzing van vereffenaars inhouden, zomede de wijze van vereffening
en de bestemming van het eventuele batig saldo. Voor het overige vindt het bepaalde in artikel
23 in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek toepassing.


Aldus laatstelijk vastgesteld door de Buitengewone Ledenvergadering, gehouden op 26 augustus
2014 te Lisse

 

  

 

 

 

 

 

Adresgegevens

 

Roeivereniging Iris

Ruishornlaan 23, 2162 VW Lisse

e-mail: ofni.[antispam].@rv-iris.nl

mobiel: 06-83 778 160

Verenigingsondersteuning